NETWERKDe Haagse Hogeschool  (Den Haag, Delft)
Faculteit Technology, Innovation & Society
Opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling Climate&Management
Docent in o.a. Duurzame Mobiliteit
Projectleider URBINN, autonomous vehicle last mile.


Associate 3PM Management Consultants  (Den Haag, Amsterdam)


Voorheen associate bij:
- Stichting WorldBikeCityUtrecht  (Utrecht)
- Advisory Board startup Skopei  (Delft)
- Bluemotive  (Utrecht)
- Advier mobiliseert  (Delft)
- Urgenda  (Amsterdam)
- TwijnstraGudde  (Amersfoort)